Haptotherapie boot aan de maas rustgevend

Privacy beleid in de Praktijk voor Haptotherapie

(versie juli 2020)

De Praktijk voor Haptotherapie Reuver hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen wat er in ons vermogen ligt om uw privacy te waarborgen en we gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat persoonsgegevens uitsluitend verzameld en verwerkt mogen worden met een doel dat vooraf duidelijk is gemaakt. In de Praktijk voor Haptotherapie gaat dit om gegevens die van belang zijn voor het proces van haptotherapie. Zie verder hieronder bij ‘doel’.

 

Overleg met andere behandelaars:

Wanneer het in het belang is van het hulpverleningsproces kan overleg, dus ook informatie-uitwisseling – plaatsvinden met andere hulpverleners. In dat geval wordt dit met u overlegd en vragen we u om schriftelijke toestemming.

 

Bewaren en bewaartermijnen

Gegevens worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten kast en zijn uitsluitend toegankelijk voor de haptotherapeut.

Uw persoonsgegevens en de gegevens over de inhoud en het verloop van het hulpverleningsproces worden door de Praktijk voor Haptotherapie opgeslagen ten behoeve van de doelen die hieronder staan aangegeven.
De bewaartermijn van de persoonsgegevens is 20 jaar.

De gegevens ten behoeve van de financiële administratie worden maximaal 7 jaar bewaard.

 

Beveiliging opslag mailverkeer:

We zijn nog op zoek naar passende technische maatregelen om het eventuele mailverkeer te beveiligen.

 

Klachten:

Als u klachten hebt over de manier waarop er met uw gegevens wordt omgegaan, laat dat dan direct aan mij weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Als we er samen niet uitkomen, wat natuurlijk erg vervelend is, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Die houdt toezicht op het gebied van de privacybescherming.

 

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door de Praktijk voor Haptotherapie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het volgen van het verloop van de therapiesessies, zowel wat betreft inhoud als proces;
 • Administratieve doeleinden, zoals nota’s en financiële administratie;
 • Communicatie n.a.v. de therapie en/of over afspraken

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Praktijk voor Haptotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Zakelijke gegevens:

Deze zijn nodig om elkaar te kunnen bereiken en om nota’s te kunnen versturen naar ziektekostenverzekeraars.

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • BSN nummer (ivm facturering bij ziektekostenverzekeraar);

 

Inhoudelijke gegevens:

Deze zijn van belang om het verloop van het hulpverleningsproces te kunnen volgen. Op de eerste plaats gaat het daarbij om de door u als cliënt geformuleerde hulpvraag. Verder gaat het om door u verstrekte gegevens die voor het hulpverleningsproces van belang (kunnen) zijn zoals:

 • Huisarts;
 • Eerdere of andere hulpverlening, eventuele verwijzers;
 • Medicijngebruik;
 • Leefsituatie, werksituatie, gezin van herkomst, opleiding en andere informatie die met het oog op de hulpvraag van de client van belang kan zijn.

Van de verschillende sessies wordt op datum aantekening gemaakt van inhoud en procesverloop.

 

Rechten van de cliënten

Cliënten van de Praktijk voor Haptotherapie hebben het recht om de gegevens die over hen t.b.v. hun hulpvraag en tijdens het hulpverleningsproces in de Praktijk voor Haptotherapie zijn verzameld in te zien en om feitelijke onjuistheden te veranderen.

 

Verwerkingspartners

De financiële boekhouding en de zakelijke administratie wordt verzorgd door derden. Met hen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten over de vertrouwelijkheid van de gegevens. Bovendien is afgesproken, dat de gegevens nooit gebruikt mogen worden voor eigen doeleinden, of verstrekt mogen worden aan derden.

 

Cookiebeleid

Op de website van de Praktijk voor Haptotherapie Reuver wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. De functionele cookies worden gebruikt voor het sneller en gemakkelijker gebruik van de website. De analytische cookies registreren anoniem het surfgedrag van bezoekers van de site. Dat kan ons inzicht geven in de kwaliteit van de informatie op de verschillende pagina’s van de site.

Vragen:

Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin vragen heeft hierover, kunt u die per mail, telefonisch of tijdens een werkafspraak stellen.